تمرینات درس ۱۰۱

*تمرین درس 101 *

تمرین اول:

برآورد احساس کلافگی و خستگی از پدر و مادر بودنمان و کمک به پیدا کردن اینکه چه مسائلی باعث خستگی و کلافگی شما میشود..

تمرین دوم:

در طول شبانه روز بشماریم چند بار بچه هامون در طول شبانه روز از ته دل میخندن..

کتاب «365 راه برای پرورش فرزندانی فوق العاده» این کتاب، به شیوه ای هوشمندانه، ایده های جالبی به والدین میدهد برای پرورش مهارت های زندگی در کودکان!!