تمرین احساسات

 

 

قدم اول هر تغییری آگاه و شناخت است.

هر احساسی که دارید را در موقعیتی که پیش می آید بنویسید.
احساسات آن را جلوی آن نقاشی بکشید.

آگاهی بر احساسات قدم بزرگی بر روی تغییر مثبت بر احساسات و رفتارمان است.

🌹🌹🌹هدف ما🌹🌹🌹

احساساتمان را بشناسیم
احساساتمان را بیان کنیم
احساساتمان را کنترل کنیم

به خواسته هایمان برسیم و به خودمان و بقیه آسیب نرسانیم
❤️❤️❤️❤️❤️❤️